นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 นโยบายสิ่งแวดล้อม บริษัทพุทธาธร จำกัด

บริษัท พุทธาธร จำกัด ขอให้คำมั่นว่าจะปกป้องสภาวะสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร/บริการ รวมทั้งในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจใหม่ในอนาคต เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าพนักงานทุกคน ตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตระหนักว่า เราเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบในการที่จะธำรงไว้ซึ่ง การปรับปรุง พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะในทุกๆกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 เมนูหลัก

ค้นหาบทความ